باتری خورشیدی

باتری های خورشیدی به باتری هایی گفته می شود که دارای سیکل بالای شارژ و دشارژ شدن می باشد . از باتری های خورشیدی جهت استفاده از سیستم های خورشیدی استفاده می شود. انواع باتری های موجود در بازار می توان به باتری های زیر اشاره نمود :
باتری سیلد اسید ، باتری ژل ، باتری دیپ سایکل
باتری به عنوان منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند و این انرژی از طریق قطب های مثبت و منفی قابل دریافت است . توان باتری ها را به وسیله آمپر ساعت سنجیده می شود . قطب مثبت باتری را کاتد و قطب منفی باطری را آند می گویند .

باتری هیتاکو HITACO

باتری هیتاکو HITACO

باتری هیتاکو – باتری HITACO
- باتری ژل ، باتری دیپ سایکل ، باتری سیلد اسید باتری خورشیدی
-  باتری 42 آمپر ساعت ، باتری 65 آمپر ساعت ، باتری 100 آمپر ساعت ، باتری 200 آمپر ساعت 

جهت دریافت کاتالوگ باتری و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
باتری صبا SABA

باتری صبا SABA

باتری صبا – صبا باتری
-  باتری سیلد اسید
- باتری 28 آمپر ساعت ، باتری 42 آمپر ساعت ، باتری 65 آمپر ساعت ، باتری 100 آمپر ساعت ، باتری 200 آمپر ساعت


جهت دریافت کاتالوگ باتری و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
باتری ریتار RITAR

باتری ریتار RITAR

باتری ریتار – باطری RITAR
- باتری ژل ، باتری دیپ سایکل ، باتری سیلد اسید باتری خورشیدی
-  باتری 42 آمپر ساعت ، باتری 65 آمپر ساعت ، باتری 100 آمپر ساعت ، باتری 200 آمپر ساعت 

جهت دریافت کاتالوگ باتری و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...
باتری راکت ROCKET

باتری راکت ROCKET

باتری راکت – باطری ROCET
- باتری ژل ، باتری دیپ سایکل ، باتری سیلد اسید باتری خورشیدی
-  باتری 42 آمپر ساعت ، باتری 65 آمپر ساعت ، باتری 100 آمپر ساعت ، باتری 200 آمپر ساعت 

جهت دریافت کاتالوگ باتری و مشخصات فنی بیشتر کلیک نمایید .

مشاهده موارد...

Search