YINGLI

شرکت YINGLI از شرکت های تولید پنل در کشور چین می باشد که بیشترین فروش را در بین پنل های خورشیدی را به خود اختصاص داده است.

Search