اینورتر مستقل از شبکه

اینورتر مستقل از شبکه نوعی از اینورتر است که جدا از شبکه برق فعالیت می کند یعنی هیچ نیازی به اتصال به شبکه ی برق را ندارد.اینورتر مستقل از شبکه قادر است توان دی سی را به ای سی تبدیل کند در یک اینورتر مستقل از شبکه ولتاژ خروجی مستقل از شبکه در حال اندازه گیری خواهد بود.اینورتر مستقل از شبکه تزریق به شبکه را به راحتی انجام می دهد فعالیت این نوع اینورتر به صورتی است که دقیقا برعکس اینورتر متصل به شبکه عمل می کند.اگر توان مصرفی یک سیستم خورشیدی کم تر یا بیش تر حد معمول باشد اینورتر مستقل از شبکه این دو مساله را حل خواهد کرد.هماهنگ بودن سیستم جدا از شبکه و اینورتر مستقل از شبکه واضح است که هر دو یک خاصیت را دنبال می کند آن جدا از شبکه بوده است.اینورتر مستقل از شبکه در منطق روستایی و زمین های کشاورزی با بذرهای گوناگون، سیستم های مخابراتی وسیع، چراغ های روشنایی در جاده ها و کوهستان ها، حتی برای پمپ آب خورشیدی می باشد.از مزیت های اینورتر مستقل از شبکه این است که هیچ احتیاجی  به اتصال به شبکه برق را ندارد و همین طور بی نیاز از سوخت است.اینورتر مستقل از شبکه به تعمیر و نگه داری محتاج نیست.

Search