فقط بهترین ها در مقام اول هستند. اینورتر های متصل به شبکه و خورشیدی PLATINUM ® R3 تاییدیه ای مهر و موم با رتبه “A+” را از فوتون دریافت کرده اند. در تصمیم گیری های آزمون و استاندارد های PHOTON جهت تست اینورتر، پشتیبانی از اپراتور های سیستم PHOTOVOLTAIC امری لازم میباشد. بازدهی و بهره وری تعین شده توسط PHOTON در شرایط بسیار سخت و شدید صورت گرفته شده است. بنا براین هر کس که بتواند چنین رتبه و درجه…

Search