پنل های خورشیدی: پکیج خورشیدی


پکیج خورشیدی 400 وات ساعت جهت مصارف DC

 

1)    تجهیزات بالا قابلیت ارتقا دارند.

2)    کیفیت این سیستم می تواند جا به جا شود.

3)    در صورت در خواست می توان از جنس های آلمانی استفاده شود.

4)    این سیستم مناسب برای روشن کردن سیستم روشنایی DC می باشد.

5)    در صورتی که نیاز به بک آپ جهت هوای ابری هست به تعداد باطری و پنل های خورشیدی اضافه می گردد. و ...


پکیج خورشیدی 200 وات ساعت جهت مصارف DC

1)    تجهیزات بالا قابلیت ارتقا دارند.

2)    کیفیت این سیستم می تواند جا به جا شود.

3)    در صورت در خواست می توان از جنس های آلمانی استفاده شود.

4)    این سیستم مناسب برای روشن کردن سیستم روشنایی DC می باشد.

5)    در صورتی که نیاز به بک آپ جهت هوای ابری هست به تعداد باطری و پنل های خورشیدی اضافه می گردد. و ...


پکیج خورشیدی 100 وات ساعت جهت مصارف DC

 

1)    تجهیزات بالا قابلیت ارتقا دارند.

2)    کیفیت این سیستم می تواند جا به جا شود.

3)    در صورت در خواست می توان از جنس های آلمانی استفاده شود.

4)    این سیستم مناسب برای روشن کردن سیستم روشنایی DC می باشد.

5)    در صورتی که نیاز به بک آپ جهت هوای ابری هست به تعداد باطری و پنل های خورشیدی اضافه می گردد. و ...


پکیج خورشیدی 10000 وات ساعت

1)    تجهیزات بالا قابلیت ارتقا دارند.

2)    کیفیت این سیستم می تواند جا به جا شود.

3)    در صورت در خواست می توان از جنس های آلمانی استفاده شود.

4)    این سیستم مناسب برای روشن کردن یخچال، تلویزیون و روشنایی و کفکش می باشد.

5)    در صورتی که نیاز به بک آپ جهت هوای ابری هست به تعداد باطری و پنل های خورشیدی اضافه می گردد. و ...


پکیج خورشیدی 8000 وات ساعت

1)    تجهیزات بالا قابلیت ارتقا دارند.

2)    کیفیت این سیستم می تواند جا به جا شود.

3)    در صورت در خواست می توان از جنس های آلمانی استفاده شود.

4)    این سیستم مناسب برای روشن کردن یخچال، تلویزیون و روشنایی و کفکش می باشد.

5)    در صورتی که نیاز به بک آپ جهت هوای ابری هست به تعداد باطری و پنل های خورشیدی اضافه می گردد. و ...


پکیج خورشیدی 6000 وات ساعت

1)    تجهیزات بالا قابلیت ارتقا دارند.

2)    کیفیت این سیستم می تواند جا به جا شود.

3)    در صورت در خواست می توان از جنس های آلمانی استفاده شود.

4)    این سیستم مناسب برای روشن کردن یخچال، تلویزیون و روشنایی و کفکش می باشد.

5)    در صورتی که نیاز به بک آپ جهت هوای ابری هست به تعداد باطری و پنل های خورشیدی اضافه می گردد.


سیستم خورشیدی پرتابل 30 وات

سیستم خورشیدی پرتابل 30 وات :

این سیستم ها در کمپ ها، مسافرت، بسیار کاربردی هستند تا جایی که می توان موبایل را نیز شارژ کرد و ...


سیستم خورشیدی پرتابل 20 وات

سیستم خورشیدی پرتابل 20 وات :

این سیستم ها در کمپ ها، مسافرت، بسیار کاربردی هستند تا جایی که می توان به رادیو گوش کرد و ...


سیستم خورشیدی پرتابل 10 وات

سیستم خورشیدی پرتابل 10 وات :

این سیستم ها در کمپ ها، مسافرت، بسیار کاربردی هستند تا جایی که می توان از یک موسیقی زیبا لذت برد و ...


پکیج خورشیدی 4000 وات ساعت

1)    تجهیزات بالا قابلیت ارتقا دارند.

2)    کیفیت این سیستم می تواند جا به جا شود.

3)    در صورت در خواست می توان از جنس های آلمانی استفاده شود.

4)    این سیستم مناسب برای روشن کردن یخچال، تلویزیون و روشنایی می باشد.

5)    در صورتی که نیاز به بک آپ جهت هوای ابری هست به تعداد باطری و پنل های خورشیدی اضافه می گردد.