کانکتور پنل خورشیدی

کانکتور پنل خورشیدی می تواند جواب گوی احتیاجات مختلف ما در زمینه ی اتصال پنل های خورشیدی باشد.این نوع اتصال دهنده ضد آب است یعنی هر آبی که بخواهد بر روی آن نفوذ کند و حتی در شرایط بد محیطی نیز قابل استفاده خواهد بود و تا ساعت ها فعالیت می کند مثل باران و باد و آفتاب شدید هیچ آسیبی نمی بیند.کانکتور پنل خورشیدی (کانکتور mc4) می تواند تا تعداد بالایی از پنل خورشیدی را با هم سری و حتی موازی می کند.ظرافتی که در این اتصال بین پنل های خورشیدی به وجود می آید را در هیچ قطعه دیگری خورشیدی نمی توان مشاهده کرد.پر واضح است کانکتور پنل خورشیدی که استاندارد مخصوص خود را داشته باشد مثل یو ال.اثر بخشی کانکتور پنل خورشیدی در مقابل لنت ها و چسب برق ها قابل ستایش است.

Search