محصولات

باتری خورشیدی

باتری های خورشیدی به باتری هایی گفته می شود که دارای سیکل بالای شارژ و دشارژ شدن می باشد . از باتری های خورشیدی جهت استفاده از سیستم های خورشیدی استفاده می شود. باتری خورشیدی با استفاده از منابع انرژی مانند: پنل خورشیدی، توربین بادی و ... شارژ می شوند.

از انواع باتری ها می توان به باتری های زیر اشاره نمود :

باتری سیلد اسید

باتری ژل 

 باتری دیپ سایکل

باتری به عنوان منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند و این انرژی از طریق قطب های مثبت و منفی قابل دریافت است . توان باتری ها را به وسیله آمپر ساعت سنجیده می شود . قطب مثبت باتری را کاتد و قطب منفی باطری را آند می گویند 

 

طراحی و پیاده سازی M.A