محصولات

واریابل تکفاز


واریابل ها کاربرد های زیادی در صنایع دارند ، واریابل ها همان اتوترانفورماتور یک دستگاه پر بازده برای کنترلر ولتاژ متناوب و دیگر موارد می باشد نحوه کار واریابل به این صورت  است که از دو یا چند سیم پیچ از طریق القای الکتریکی از مداری بهمدار دیگر منتقل کند .

واریابل تک فاز مدل MST-15 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 15 کیلو وات مدل MST-15 تک فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 60 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل تک فاز مدل MST-10 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
 واریابل 10 کیلو وات مدل MST-10 تک فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 40 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل 5 کیلو وات مدل MST-5 تک فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 1 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل 3 کیلو وات مدل MST-3 KVA تک فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 12 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل تک فاز مدل MST-2 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 2 کیلو وات مدل MST-2 سه فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 8 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل تک فاز مدل MST-1 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 1 کیلو وات مدل MST-1 تک فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 1 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل تک فاز مدل MST-0.5 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 0.5 کیلو وات مدل MST-0.5KVA تک فاز• جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 2 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل تک فاز مدل MST-0.2 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 0.2 کیلو وات مدل MST-0.2KVA تک فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 300 ولت ثابت• با خروجی 1 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی