محصولات

واریابل سه فاز


 واریابل ، مبدل جریان مستقیمِ DC را به جریان متناوب AC تبدیل می کند. جریان متناوب تبدیل شده می تواند بر اساس نیاز در هر ولتاژو فرکانسی باشد که به وسیله ی ترانسفورماتور های مناسب و مدارها کنترل می شود. و کاربرد ترانسفورماتور ها می باشد.

واریابل سه فاز مدل STT-40 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 40 کیلو وات مدل STT-40 سه فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 50 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل سه فاز مدل STT-30 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 30 کیلو وات مدل STT-30 سه فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 40 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل سه فاز مدل STT-20 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 20 کیلو وات مدل STT-20 سه فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 32 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل سه فاز مدل STT-15 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 15 کیلو وات مدل STT-15 سه فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 20 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل سه فاز مدل STT-9 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 9 کیلو وات مدل STT-9 سه فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 12 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل سه فاز مدل STT-6 - 5.0 out of 5 1 based on 2 votes
واریابل 6 کیلو وات مدل STT-6 سه فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 8 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل سه فاز مدل STT-3 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
 واریابل 3 کیلو وات مدل STT-3 سه فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 4 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی
واریابل سه فاز مدل STT-1.5 - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote
واریابل 1.5 کیلو وات مدل STT-1.5 سه فاز • جهت کاهش یا افزایش دستی ولتاژ• قابل تنظیم ولتاژ از 0 تا 500 ولت ثابت• با خروجی 2 آمپر برای هر فاز• دارای صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش ولتاژ خروجی